Menu

Search

 • I like my money right
  where i can see it:

 • 22-07-2024

  Algemene Voorwaarden interiorBOOSTcamp online cursus

  Elisah Jacobs
  KvK 55071023
  Haarlem
  info@interiorjunkie.com
  instagram.com/interiorjunkiecom

  1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht;
  3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  6. Online cursus: de online cursus en bijbehorende, al dan niet downloadbare, digitale inhoud die Elisah Jacobs na betaling, aan Consument verstrekt via het online leersysteem www.interiorboostcamp.huddle.nl. 
  7. Elisah Jacobs: de Ondernemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  8. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem;
  11. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

  2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
  3. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
  4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

  3. Ontbindingsrecht

  1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger, althans, in het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
  2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de ondernemer te melden. Ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  3. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
  4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de consument bij ontbinding de gehele kosten, indien:

  a – hij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  b: hij heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of

  c: de ondernemer deze verklaring van de consument schriftelijk heeft bevestigd.

  d: Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  e: Ondernemer vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

  4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

  Het ontbindingsrecht is voor het volgende uitgesloten:

  1. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  –  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  – de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;

  2. overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

  3. dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  – de consument heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  5. Betaling

  1. Betaling van de vergoeding met betrekking tot de overeengekomen dienst vindt plaats op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, op de website van Elisah Jacobs: Interior Junkie.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  6. Online cursus 

  1. Om deel te kunnen nemen aan de online cursus dient Consument over een computer te beschikken en een Instagram account voor de livesessies.
  2. De cursus wordt gegeven via een besloten online leeromgeving. Consument wordt tot dit account toegelaten voor start van de cursus.
  3. De cursus is, na betaling, een jaar toegankelijk. Na dit jaar vervallen de inloggegevens. 
  4. De consument heeft, na betaling, een jaar toegang tot de cursus. 
  5. Bij de online cursus wordt een e-book ter download aangeboden. Consument is zelf verantwoordelijk voor deze download en de opslag van de gedownloade digitale producten. Deze worden niet opnieuw verstrekt.

  7. Aansprakelijkheid

  1. Elisah Jacobs heeft slechts de verplichting gedurende een jaar elke twee maanden live te gaan via het instagramaccount @interiorboostcamp. Ook is zij de verplichting aangegaan het e-book ter download aan te bieden.
  2. Elisah Jacobs heeft hiermee een inspanningsverplichting aanvaard en is niet aansprakelijk voor de te halen resultaten van de Consument.
  3. Elisah Jacobs is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, danwel geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van de online cursus of het doen of nalaten van Consument naar aanleiding van de online cursus.
  4. Elisah Jacobs is niet aansprakelijk voor door Consument gemaakte keuzes of gedane aankopen naar aanleiding van de online cursus.
  5. Elisah Jacobs is niet aansprakelijk voor aankopen die Consument bij een derde doet, al dan na informatie of aanbeveling van Elisah Jacobs.

  8. Overmacht

  1. In het geval van overmacht, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Geen van de partijen is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd.
  2. In het geval van overmacht kan de levering van de cursusinformatie niet meer ongedaan gemaakt worden. Consument zal een vergoeding betalen voor de reeds geleverde content, ongeacht of Consument deze informatie heeft kunnen bekijken of heeft kunnen toepassen.
  3. Elisah Jacobs is in het geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst op te schorten en de online cursus op een later moment alsnog aan te bieden of na te leveren.

  9. Annuleren en opschorten

  1. Consument kan de overeenkomst niet tussentijds annuleren of opzeggen.
  2. Indien Elisah Jacobs de overeenkomst tussentijds beëindigt, zonder dat er sprake is van overmacht, heeft Consument recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding. Elisah Jacobs is geen schadevergoeding verschuldigd.
  3. Indien Huddle het leveren van de online cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, is Elisah Jacobs gerechtigd om de cursus op een later moment alsnog te leveren.

  10. Intellectuele Eigendom

  1. Elisah Jacobs is de rechthebbende van alle zichtbare en geleverde werken, waaronder maar niet uitsluitend namen, methodes, afbeeldingen, video, audio en teksten. In het geval Elisah Jacobs niet de rechthebbende is, maakt zij rechtmatig gebruik van werken van derden.
  2. Het is Consument niet toegestaan enig intellectueel eigendom van Elisah Jacobs te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan in deze algemene voorwaarden is gesteld.
  3. Consument mag van het geleverde cursusmateriaal thuiskopieën of privékopieën maken.
  4. Inhoud van de cursus, screenshots en andere materialen van de cursus mogen niet gedeeld worden met derden. Screenshots van de online cursus mogen enkel op de besloten leeromgeving gedeeld worden, wanneer de inhoud daarvan voldoende onbruikbaar of onherkenbaar is gemaakt én @interiorjunkiecom of @interiorboostcamp getagd worden, zodanig dat de namen aanklikbaar zijn en leiden naar de betreffende instagramaccounts.
  5. Het is Consument niet toegestaan met de kennis en inhoud van deze online cursus, zelfstandig een online cursus op Huddle of andere wijze aan te bieden, die vergelijkbaar is met de inhoud van deze online cursus.

  11. Klachten en Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
  3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
  4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  12. Overige

  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet volgens artikel 11 beslecht kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Consument woonplaats heeft. 
 • Laatste blogpost
 • Menu